Všeobecné prodejní a obchodní podmínky

Všeobecné prodejní a dodací podmínky platné pro obchodní vztahy mezi společností  DATACABLE a.s. a obchodními partnery   
 
V níže uvedených bodech jsou uvedeny obecné obchodní podmínky firmy Datacable a.s. platné od 01.07.2005. Právní vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí závaznými právními předpisy České republiky.
 
1. UDÁNÍ CENY
 
Udání ceny je poskytováno na základě ceníku a nabídky. Pokud není stanoveno jinak, zůstává cena v platnosti po dobu čtrnácti (14) dnů od data zveřejnění nabo nabídky. 
 
2. CENY
 
2.1 Všechny ceny jsou udávány v českých korunách.
2.2 Firma Datacable a.s. si vyhrazuje právo změny koncové ceny u dováženého zboží při změně kursu o +/- 2% mezi datem objednávky a datem dodání.
2.3 Ceny zahrnují pojištění a celní poplatky u dováženého zboží, kromě případů, kdy je v udání ceny uvedeno jinak.
2.4 Ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která bude připočtena k ceně za výrobek nebo dodávku a fakturována zvlášť, pokud není v nabídce uvedeno jinak.
 
3. ÚHRADA      
 
3.1 Způsob úhrady je stanoven uzavřenou kupní smlouvou. Všechny úhrady se uskuteční převodem na bankovní konto firmy Datacable a.s. .
3.2 Datacable a.s. si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, zadržet dodávku nebo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení ustanovení článku 3.1.
3.3 Všechny částky poukázané ve prospěch Datacable a.s. musí být v plné výši, prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem.
3.4 Vlastnické právo k technickému vybavení a hmotnému zboží přechází na zákazníka okamžikem připsání na účet Datacable a.s. všech plateb splatných zákazníkem za dodávku podle těchto podmínek.
 
4. DODÁNÍ
 
4.1 Dodávka hmotného zboží se považuje za uskutečněnou a riziko ztráty nebo škody přechází na zákazníka okamžikem, kdy dojde k dodávce zboží na dohodnuté místo. 
4.2 V případě, že dojde k prodlení v odeslání na žádost zákazníka nebo z jiných důvodů, za které zákazník odpovídá, veškeré náklady skladování z tohoto plynoucí za dobu od původně dohodnutého termínu dodávky do skutečné dodávky budou účtovány zákazníkovi.
4.3 Dojde-li ke zpoždění dodávky z důvodů, o kterých se lze rozumně domnívat, že jsou v moci Datacable a.s. nebo za které Datacable a.s. odpovídá a nebude-li tato uskutečněna ani v dodatečné lhůtě písemně stanovené zákazníkem, má tento právo objednávku zrušit. 
4.4 Dodávka hmotného zboží na místo instalace není zahrnuta v ceně, pokud dohoda nebo smlouva nestanoví jinak.
4.5 Zpětný odběr obalové techniky podle zákona 477/2001 Sb. (Zákon o obalech) je zajištěn odvozem obalů dodavatelem zboží z místa instalace a jejich následnou ekologickou likvidací přes autorizovanou smluvní firmu. 
 
5. INSTALACE.  PŘÍPRAVA MÍSTA INSTALACE.
 
5.1 Před vlastní instalací je zákazník povinen zajistit přípravu jejího místa v souladu s příručkou nebo pokyny vydanými firmou Datacable a.s..
5.2 Instalace dodaného zboží není zahrnuta v ceně, neuvádí-li Datacable a.s. jinak. 
5.3 Instalace se pokládá za ukončenou v okamžiku úspěšného zakončení všech standardních zkušebních procedur nebo při započetí komerčního využívání výrobků nebo dodávky zákazníkem.
5.4 Datacable a.s. nenese odpovědnost za připojení dodávaných výrobků k cizím výrobkům. Jestliže Datacable a.s. provede připojení těchto výrobků na žádost zákazníka, neručí za případně vzniklé škody.
5.5 U zboží určeného k instalaci zákazníkem se převzetím rozumí čas dodání, pokud zákazník do deseti  (10) pracovních dnů neoznámí vady výrobků nebo jejich nesoulad s objednávkou přijatou Datacable a.s..
 
6. ZÁRUKY
 
6.1 Záruka na zařízení se řídí zárukou od výrobce a těmito podmínkami.
6.2 Datacable a.s. odpovídá za vady materiálu nebo zpracování po dobu jednoho (1) roku od data ukončení instalace nebo, jestliže Datacable a.s. instalaci neprovádí, od data dodání (záruční doba), není-li v udání ceny, předávacím protokolu nebo dodacím listě určeno jinak. Jestliže Datacable a.s. brání v instalaci některého zařízení okolnosti, které není v její moci ovlivnit, po dobu delší než třicet (30) dnů od data dodání, začíná záruční doba běžet třicátý (30.) den po dodání. 
6.3 Podle těchto záručních podmínek je povinností Datacable a.s. opravit nebo vyměnit kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny celého zařízení nebo jeho části, plynutí původní záruční doby nepokračuje a tato se obnovuje. Oprava se uskuteční v normální pracovní době Datacable a.s.. Veškerá nahrazená zařízení nebo součásti se stávají majetkem Datacable a.s.
6.4 Doba nástupu na opravu vadného zařízení je stanovena servisní smlouvou.
6.5 Záruka nezahrnuje dopravu (cestovné) a spotřební materiál (tonery, barvící pásky a válce do laserových tiskáren, akumulátory do zdrojů nepřerušitelného napájení a další), pokud podmínky nestanoví jinak. Reklamované zboží lze vrátit pouze v původním obalu a úplném stavu, včetně příslušenství. 
6.6 Reklamace zboží podléhá Reklamačnímu řádu firmy Datacable a.s..
6.7 Uvedené záruky jsou podmíněny řádným používáním a ošetřováním produktu, udržováním bezpečného a vhodného místa instalace.
6.8 Jestliže se prokáže skutečnost, že zařízení není vadné ve smyslu podmínek záruky, uhradí zákazník Datacable a.s. veškeré náklady na dopravu, manipulaci a opravy podle sazeb běžných v té době.
6.9 Nesplnění podmínek Reklamačního řádu může být důvodem ke ztrátě záruky.
 
7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY - OMEZENÉ RUČENÍ
 
7.1 Datacable a.s. nebude v žádném případě ručit za žádné škody vyplývající ze ztráty dat, ušlého zisku, užití produktů, ani za žádné náhodné nebo následné škody, i kdyby byla na možnost takových škod upozorněna. 
 
8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NA VÝPOČETNÍ TECHNIKU
 
8.1 K uznání reklamace musí být splněny podmínky uvedené v Reklamačním řádu firmy Datacable.
8.2 Záruční doba na výpočetní techniku se řídí záruční dobou výrobce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecné podmínky poskytování datových a hostingový služeb
 
 
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
 
Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit objednané datové a hostingové služby (dále jen služby) Zákazníkovi a závazek Zákazníka hradit poplatky za služby Poskytovateli, za podmínek této smlouvy. 
 
2. ZABEZPEČENÍ SLUŽEB A JEJICH UŽÍVÁNÍ
 
Zákazník se zavazuje respektovat doporučení Poskytovatele, týkající se sestav a způsobu provozu připojeného hardware a software. 
 
3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
3.1. Poskytovatelem zřízený hardware a software a případné další zařízení, sloužící k poskytování služeb (dále jen zařízení) jsou majetkem Poskytovatele a ten je oprávněn podle svého uvážení a v zájmu poskytování služby toto zařízení měnit, doplňovat či upravovat. Zákazník nesmí do zařízení žádným způsobem zasahovat, přemisťovat jej a manipulovat s ním. 
3.2. Poskytovatel se zavazuje zajistit telefonní linku, na níž je možné hlásit závady a tyto závady odstranit na své náklady a to i prostřednictvím třetích stran, v případě, že závada nebyla způsobena Zákazníkem. Pokud Provozovatel zjistí, že Zákazník závadu způsobil neoprávněným zacházením se zařízením, uhradí Zákazník nezbytné náklady na její odstranění.   Závada bude odstraněna ve lhůtě stanovené smlouvou, pokud se nejedná o závadu, způsobenou živelnou pohromou, vandalským zničením části zařízení nebo podobnou událostí, nezaviněnou Provozovatelem. Zákazník se zavazuje poskytnout Provozovateli veškerou potřebnou součinnost, nezbytnou pro odstranění závady nebo pro účelné úpravy, bez nároku na náhradu nákladů a ztraceného času, potřebného na tuto součinnost.
3.3. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené Zákazníkovi v  důsledku výpadku datové sítě, opožděného dodání či poškození dat během přenosu nebo v důsledku dalších chyb přenosu. Poskytovatel dále neodpovídá za škody vzniklé ztrátou nebo zneužitím dat Zákazníka třetí osobou v důsledku provozování připojení k datové síti.       Zákazník se zavazuje zajistit na svůj náklad příslušná opatření k zabezpečení svých dat na připojených počítačích (např. formou instalace firewall, atp.).
3.4. Vzhledem k pravidelné údržbě datové sítě a připojeného hardware je Poskytovatel oprávněn přerušit Zákazníkovi poskytování služby maximálně na čtyři hodiny v kalendářním měsíci. 
3.5. Pokud Poskytovatel nedodrží výše uvedený termín pro odstranění závady, má Zákazník právo požádat o slevu ceny za služby ve výši poměrné části měsíčního poplatku, odpovídající počtu dní, kdy byl Provozovatel v prodlení s odstraněním závady. Na základě žádosti o slevu a jejího projednání bude sleva poskytnuta snížením měsíčního poplatku v nejbližším měsíci, kdy bude možné poplatek snížit. 
3.6. Vznikne-li na straně Zákazníka potřeba přemístění zařízení či jiných úprav v rámci adresy instalace je Zákazník oprávněn požádat Provozovatele o tyto úpravy. Provozovatel tyto úpravy na náklady Zákazníka provede, pokud jsou technicky možné.
3.7. Zákazník odpovídá Poskytovateli za škody způsobené na jeho majetku umístěném v prostorách Zákazníka. Zákazník dále odpovídá za škody způsobené Poskytovateli záměrným nesprávným používáním datových služeb, případně svévolnými zásahy do zařízení.
3.8. Zákazník i poskytovatel jsou při užívání datových služeb povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně závazných právních předpisů.
 
4.  POPLATKY A JEJICH ÚHRADA
 
4.2. V případě, že Zákazník nezaplatí sjednaný měsíční poplatek, má Poskytovatel právo účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 10% základního měsíčního poplatku za každý započatý měsíc prodlení. Pokud Zákazník nezaplatí měsíční poplatek, zvýšený o případnou smluvní pokutu po dobu jednoho měsíce, má Poskytovatel právo přerušit poskytování sjednaných služeb a odstoupit od smlouvy.   Odstoupení nezbavuje Zákazníka povinnosti uhradit Poskytovateli dlužné poplatky a pokuty. V případě, že Zákazník požádá o obnovení poskytování služeb a uhradí dlužné poplatky, má Provozovatel právo naúčtovat Zákazníkovi nezbytné náklady, spojené s tímto obnovením služeb.
4.3. Poskytovatel má právo změnit výši poplatků, přičemž změna nesmí mít v žádném případě zpětnou účinnost. Předpokládanou změnu musí Provozovatel oznámit vhodným a prokazatelným způsobem Zákazníkovi minimálně dva měsíce předem. 
 
5. PLATNOST A ZMĚNY SMLOUVY
 
5.3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s oprávněním Provozovatele podle vlastního uvážení tyto smluvní podmínky měnit, doplňovat nebo rušit přijetím podmínek nových. Nové smluvní podmínky nemají zpětnou účinnost. V případě nesouhlasu s novými smluvními podmínkami má Zákazník právo k okamžitému odstoupení od této smlouvy, pokud toto odstoupení prokazatelně písemně oznámí ve lhůtě do 30 dnů od doručení nových smluvních podmínek Provozovateli.
5.4. V případě ukončení platnosti této smlouvy se Zákazník zavazuje zapůjčená koncová zařízení vrátit. Poskytovatel může demontovat vlastním nákladem zřízená zařízení v obytných prostorách nebo v prostorách provozoven Zákazníka, a Zákazník se zavazuje poskytnout při této demontáži nezbytnou součinnost bez nároku na náhradu ztráty času, potřebného na tuto součinnost.
5.5. Zákazník je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli případnou změnu údajů, které uvedl při uzavírání této smlouvy. Zákazník není oprávněn bez předchozího souhlasu Poskytovatele převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu. 
platné pro obchodní vztahy mezi společností  DATACABLE a.s. a obchodními partnery   
 
 
V níže uvedených bodech jsou uvedeny obecné obchodní podmínky firmy Datacable a.s. platné od 01.07.2005. Právní vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí závaznými právními předpisy České republiky.
 
1. UDÁNÍ CENY
 
Udání ceny je poskytováno na základě ceníku a nabídky. Pokud není stanoveno jinak, zůstává cena v platnosti po dobu čtrnácti (14) dnů od data zveřejnění nebo nabídky. 
 
2. CENY
 
2.1 Všechny ceny jsou udávány v českých korunách.
2.2 Firma Datacable a.s. si vyhrazuje právo změny koncové ceny u dováženého zboží při změně kursu o +/- 2% mezi datem objednávky a datem dodání.
2.3 Ceny zahrnují pojištění a celní poplatky u dováženého zboží, kromě případů, kdy je v udání ceny uvedeno jinak.
2.4 Ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která bude připočtena k ceně za výrobek nebo dodávku a fakturována zvlášť, pokud není v nabídce uvedeno jinak.
 
3. ÚHRADA      
 
3.1 Způsob úhrady je stanoven uzavřenou kupní smlouvou. Všechny úhrady se uskuteční převodem na bankovní konto firmy Datacable a.s. 
3.2 Datacable a.s. si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, zadržet dodávku nebo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení ustanovení článku 3.1.
3.3 Všechny částky poukázané ve prospěch Datacable a.s. musí být v plné výši, prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem.
3.4 Vlastnické právo k technickému vybavení a hmotnému zboží přechází na zákazníka okamžikem připsání na účet Datacable a.s. všech plateb splatných zákazníkem za dodávku podle těchto podmínek.
 
4. DODÁNÍ
 
4.1 Dodávka hmotného zboží se považuje za uskutečněnou a riziko ztráty nebo škody přechází na zákazníka okamžikem, kdy dojde k dodávce zboží na dohodnuté místo. 
4.2 V případě, že dojde k prodlení v odeslání na žádost zákazníka nebo z jiných důvodů, za které zákazník odpovídá, veškeré náklady skladování z tohoto plynoucí za dobu od původně dohodnutého termínu dodávky do skutečné dodávky budou účtovány zákazníkovi.
4.3 Dojde-li ke zpoždění dodávky z důvodů, o kterých se lze rozumně domnívat, že jsou v moci Datacable a.s. nebo za které Datacable a.s. odpovídá a nebude-li tato uskutečněna ani v dodatečné lhůtě písemně stanovené zákazníkem, má tento právo objednávku zrušit. 
4.4 Dodávka hmotného zboží na místo instalace není zahrnuta v ceně, pokud dohoda nebo smlouva nestanoví jinak.
4.5 Zpětný odběr obalové techniky podle zákona 477/2001 Sb. (Zákon o obalech) je zajištěn odvozem obalů dodavatelem zboží z místa instalace a jejich následnou ekologickou likvidací přes autorizovanou smluvní firmu. 
 
5. INSTALACE.  PŘÍPRAVA MÍSTA INSTALACE.
 
5.1 Před vlastní instalací je zákazník povinen zajistit přípravu jejího místa v souladu s příručkou nebo pokyny vydanými firmou Datacable a.s..
5.2 Instalace dodaného zboží není zahrnuta v ceně, neuvádí-li Datacable a.s. jinak. 
5.3 Instalace se pokládá za ukončenou v okamžiku úspěšného zakončení všech standardních zkušebních procedur nebo při započetí komerčního využívání výrobků nebo dodávky zákazníkem.
5.4 Datacable a.s. nenese odpovědnost za připojení dodávaných výrobků k cizím výrobkům. Jestliže Datacable a.s. provede připojení těchto výrobků na žádost zákazníka, neručí za případně vzniklé škody.
5.5 U zboží určeného k instalaci zákazníkem se převzetím rozumí čas dodání, pokud zákazník do deseti  (10) pracovních dnů neoznámí vady výrobků nebo jejich nesoulad s objednávkou přijatou Datacable a.s..
 
6. ZÁRUKY
 
6.1 Záruka na zařízení se řídí zárukou od výrobce a těmito podmínkami.
6.2 Datacable a.s. odpovídá za vady materiálu nebo zpracování po dobu jednoho (1) roku od data ukončení instalace nebo, jestliže Datacable a.s. instalaci neprovádí, od data dodání (záruční doba), není-li v udání ceny, předávacím protokolu nebo dodacím listě určeno jinak. Jestliže Datacable a.s. brání v instalaci některého zařízení okolnosti, které není v její moci ovlivnit, po dobu delší než třicet (30) dnů od data dodání, začíná záruční doba běžet třicátý (30.) den po dodání. 
6.3 Podle těchto záručních podmínek je povinností Datacable a.s. opravit nebo vyměnit kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny celého zařízení nebo jeho části, plynutí původní záruční doby nepokračuje a tato se obnovuje. Oprava se uskuteční v normální pracovní době Datacable a.s. Veškerá nahrazená zařízení nebo součásti se stávají majetkem Datacable a.s.
6.4 Doba nástupu na opravu vadného zařízení je stanovena servisní smlouvou.
6.5 Záruka nezahrnuje dopravu (cestovné) a spotřební materiál (tonery, barvící pásky a válce do laserových tiskáren, akumulátory do zdrojů nepřerušitelného napájení a další), pokud podmínky nestanoví jinak. Reklamované zboží lze vrátit pouze v původním obalu a úplném stavu, včetně příslušenství. 
6.6 Reklamace zboží podléhá Reklamačnímu řádu firmy Datacable a.s.
6.7 Uvedené záruky jsou podmíněny řádným používáním a ošetřováním produktu, udržováním bezpečného a vhodného místa instalace.
6.8 Jestliže se prokáže skutečnost, že zařízení není vadné ve smyslu podmínek záruky, uhradí zákazník Datacable a.s. veškeré náklady na dopravu, manipulaci a opravy podle sazeb běžných v té době.
6.9 Nesplnění podmínek Reklamačního řádu může být důvodem ke ztrátě záruky.
 
7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY - OMEZENÉ RUČENÍ
 
7.1 Datacable a.s. nebude v žádném případě ručit za žádné škody vyplývající ze ztráty dat, ušlého zisku, užití produktů, ani za žádné náhodné nebo následné škody, i kdyby byla na možnost takových škod upozorněna. 
 
8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NA VÝPOČETNÍ TECHNIKU
 
8.1 K uznání reklamace musí být splněny podmínky uvedené v Reklamačním řádu firmy Datacable.
8.2 Záruční doba na výpočetní techniku se řídí záruční dobou výrobce.